Якими будуть українські пенсії наприкінці 2017 року

Відповідно до прогнозів Пенсійного фонду, виплати пенсіонерам на кінець наступного року складатимуть 1732 грн.
Таку заяву зробила очільник громадської ради при Пенсійному фонді Галина Третьякова, передає 5 канал.

Äåíüãè. Êèåâ 4 àïðåëÿ 2008 ã. Ïî äàííûì ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ è äàííûõ Âñåìèðíîãî áàíêà óêðàèíöû ïðèáåäíÿþòñÿ â îöåíêå ñâîèõ äîõîäîâ.

“12,5 мільйона пенсіонерів отримують пенсію, яка станом на кінець року буде складати 1732 грн. Це прогноз Пенсійного фонду України”, – зазначила вона.

Третьякова також сказала, що наступного року у пенсійній системі не відбудеться особливих змін.

Шукайте деталі в групі Facebook


РЕКЛАМА:

Загрузка...